Le lehet kopogni

Az épületek határoló szerkezeteinek építészeti, hőszigetelési tulajdonságai mel-lett nagyon fontos a jó hanggátlási képessége is. A szomszédos helyiségek közöt¬ti födémeket és szerkezeti részleteiket úgy kell kialakítani, hogy azok lépéshanggát¬lása a helyszíni mérések alapján kielégítse a szabvány követelményeit.
Az AUSTROTHERM Kft. által gyártott AT-L jelű speciális eljárással rugalmassá tett lépéshang-szi¬getelő lemezek ezen követelmények kielégítésében nyújtanak segítséget. A födémszerkezet, a rákerülő rugalmas úsztató réteg és a leterhelő beton együt¬tesen alkotják az úgynevezett úszópadlót. Az ilyen megoldások hatékonysága függ a födém tömegétől, az úsztató réteg rugalmasságától (dinamikai merev¬ségétől) és vastagságától, az úszó réteg tömegétől, illetve a burkolat fajtájától. Kedvezőbb eredményt érhetünk el, ha a födém tömege nagyobb, az úsztató réteg vastagabb, lágyabb – vagyis kisebb a dinami¬kai merevsége. Mivel ez a tulajdonság nem csak az anyagot jellemezi, de függ a termék vastagságától is, minden gyártott vastagságra külön meg kell adni ezeket az értékeket. Így például az AUSTROTHERM AT-L2 típusú anyag 20 mm-es vastagságban 20 MN/m3, addig a 45 mm vastag lemezé lényegesen kedvezőbb, 7 MN/m3.

Termékek, tulajdonságok
A rugalmas expandált polisztirolhab lépéshang-szi¬getelő lemezekre vonatkozó műszaki előírásokat az MSZ EN 13163 szabvány tartalmazza. Ez négy ka¬tegóriát különböztet meg az összenyomódási érték és a födémet terhelő hasznos teher alapján. A leg¬kisebb hasznos terhet (kevesebb, mint 2 kPa, ami megfelel a legtöbb lakóhelyiségnek) hordozó EPS lépéshang-szigetelő lemezek legfeljebb 5 mm-t nyo¬módhatnak össze (CP 5 fokozat), míg a legnagyobb hasznos tehernek (5 kPa alatt, például könyvtár, színház) kitehető CP2 kategória csak 2 mm össze¬nyomódást engedélyez. Hogy egyszerűbb legyen értelmezni a táblázatot, feltüntetjük benne a járatos AUSTROTHERM lépéshang-szigetelő anyagokat.

Alkalmazás
Az expandált polisztirolhabok alkalmazásáról az MSZ 7573 szabvány rendelkezik. A normál terhelésű padlók esetén a CP5, fokozott terhelés esetén leg¬alább a CP3, nagy terhelés esetén csak a CP2 kate¬góriájú lépéshang-szigetelő EPS lemezek építhetők be. A terhelhetőség mellett a szabvány figyelembe veszi az akusztikai tulajdonságokat is: nagy terhe¬lésnél (CP2) 50 MN/m3 a megengedett maximális dinamikai merevség, de szokásos terhelés esetén (pl. lakóhelyiségek) szigorúbb a követelmény: a CP5 és CP3 kategóriájú lépéshang-szigetelő lemezek di¬namikai merevsége nem haladja meg a 30 MN/m3-t, vagyis az ennél rosszabb tulajdonságú termékek nem építhetők be. 
A kérdés ezek után csak az, hogy a felhasználó hol találkozhat ezekkel az adatokkal? Magyaror¬szágon egyszerű a válasz, a kötelezően kiállítandó teljesítmény nyilatkozatnak tartalmaznia kell ezeket az értékeket is. 

Tervezés, kivitelezés
Már a tervezés során ügyelni kell arra, hogy sehol se tudjon merev kapcsolat kialakulni a burkolat és a szerkezet többi része között. Ha a szerkezeti födémen épületgépészeti vezeték futnak, úgy az AUSTROTHERM lépéshang-szigetelő réteg alatt AUSTROTHERM AT-N100 vagy GRAFIT® 100 hőszi¬getelő lemezt kell elhelyezni. A szigetelő lemezek vastagságát úgy kell meghatározni, hogy az legalább elérje a csővezetékek vastagsága által meghatáro¬zott legmagasabb vízszintes síkot. A lemezekből a fektetésekor a csövek helyét úgy kell kiszabni, hogy a csövek és a lemezek között a legkisebb rés legyen. A csövek melletti teret laza anyaggal - pl. polisztirolgyöngy - lehet kitölteni. Az így elkészült sík felületre kell elhelyezni a fentiek szerint kiválasztott lépéshang-szigetelő lemezt, majd a technológiai fólia és a betonréteg elkészítése után lehet a padlót a kiválasztott burkolóanyaggal fedni.

AUSTROTHERM termékek akusztikai paraméterei az MSZ EN 13163 szerint

 
Fokozat
 
 
Hasznos teher az esztrichen
 
(kPa)
 
 
Összenyomódás
 
(mm)
 
 
Austrotherm termék
 
CP5≤ 2,0< 5AT-L2
CP4≤ 3,0< 4-
CP3≤ 4,0< 3AT-L4, GRAFIT® L4
CP2≤ 5,0< 2AT-L5, GRAFIT® L5

Megjelent: Mérnök Újság 2019/3 szám