Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-112312/2017

AUSTROTHERM Hőszigetelőanyag Gyártó Kft.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

Hatályos: 2018. május 25. napjától

 

I. Bevezetés

Az AUSTROTHERM Hőszigetelőanyag Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (Győri Törvényszék által 08-09-001692 cégjegyzékszámon nyilvántartva, adószáma: 10489828-2-08, képviseletre jogosult önállóan Bozsaky János ügyvezető) 9028 Győr, Fehérvári út 75. szám alatti gazdasági társaság, mint Adatkezelő jelen adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza Önök, mint Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.

Az Adatkezelő kötelezettségvállalása:

Társaságunk, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos miden tájékoztatás megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elvárásoknak.

Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.

Nagyra értékeljük bizalmát, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük és ezt csak jogszabályban meghatározottak szerint és az Ön engedélyével tesszük. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és az Ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.

Az AUSTROTHERM Hőszigetelőanyag Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaságnál minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét és a belső folyamatokat, valamint a fizikai adatvédelmi intézkedéseket.

Jelen tájékoztató az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad  az uniós és  a hazai jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást, így kérjük, hogy jelen tájékoztatót figyelmesen olvassa el.

Bármilyen kérdése, észrevétele, javaslata esetén állunk szíves rendelkezésére a jelen szabályzat III. pontjában meghatározott elérhetőségek egyikén.

 

Tisztelettel:

AUSTROTHERM Kft.

Bozsaky János ügyvezető

II. Értelmező rendelkezések

(Fogalomtár)

Fogalom

Jogszabály szöveg

Egyszerűsített (köznyelvi) megfogalmazás

Érintett

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

az a személy, akiről személyes adatokat kezel az adatkezelő, jelen esetben ez a személy Ön

Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

az a személy, aki személyes adatokat kezel Önről, jelen esetben ez a Társaságunk

Adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

az a személy, aki társaságunk nevében kezeli az Ön személyes adatait.

 

Személyes adat

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Ön személyére utaló bármilyen azonosító: pl. név, születési hely, idő, személyi azonosító, képmás, egészségügyi adat, stb.

Adatállomány

az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; (Info tv.)

Önről és más érintettről kezelt adatok valamilyen szempont alapján rendszerezett csoportja

Adatkezelés

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, lekérdezése, betekintés személyes adatokba, ilyen adatok felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése, elérhetővé tétele, személyes adatok összeghangolása, összekapcsolása, azok korlátozása, törlése, megsemmisítése.

Adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; (Info tv.)

a személyes adatokon végzett bármilyen technikai művelet.

Címzett:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

az a harmadik személy, aki részére az adatkezelő Önről kezelt személyes adatokat továbbítja

Érintett hozzájárulás:

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Ön jogszabálynak megfelelő tájékoztatást követően adott hozzájárulása az adatkezelő részére a személyes adatainak  kezelésére

Harmadik fél:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

adatkezelőn, érintetten, adatfeldolgozókon, vagy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó alkalmazásában, megbízásában álló személyeken kívül álló személy

különleges adat

faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok, a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok

Ön politikai beállítottsága, vallási meggyőződése, egészségére vonatkozó információk.

bűnügyi személyes adat

a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat

Az érintett volt-e büntetve, van-e ellene eljárás, ide tartozik az erkölcsi bizonyítvány is

 


III. Adatkezelő, adatvédelmi tisztviselő, adatfeldolgozó személye

Az Ön személyes adatainak Adatkezelője: AUSTROTHERM Hőszigetelőanyag Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő elérhetőségei:

Székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 75.

Fióktelepek:

3200 Gyöngyös, Déli Külhatár u. 1.

7100 Szekszárd, Wopfing utca 3.

Honlap: www.austrotherm.hu

E-mail cím: austrotherm@austrotherm.hu

Telefonszám: +36 96 515 114

 

Az AUSTROTHERM Kft. Adatfeldolgozói:

Az Adatkezelő rendszerüzemeltetési feladatok ellátása céljából továbbíthat adatokat Adatfeldolgozó vállalkozásoknak, szervezeteknek. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az Adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az Adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az Adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Adatfeldolgozó köteles a Társaság Informatikai Biztonsági Szabályzatában (a továbbiakban: IBSZ) megfogalmazott szabályok alapján a feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről gondoskodni.

Adatfeldolgozó neve

Elérhetősége

Milyen tevékenységet lát el?

Lengyel & Wágner Könyvvizsgáló Kft.

+36 96 329 194

könyvvizsgáló

Dr. Lugosi Ügyvédi Iroda

+36 96 328 763

jogi képviselet

 

Tisztelettel tájékoztatjuk Önt, hogy társaságunk személyes adatait kizárólag az Ön előzetes hozzájárulása vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése során továbbítja harmadik személy részére.

A társaság munkavállalói a munkavégzéshez, Adatfeldolgozói a feladat elvégzéséhez, teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig férnek hozzá az Ön személyes adataihoz.

 

IV. Általános tájékoztatás a személyes adat kezelésről

1. Kezelt személyes adatok jellemző köre

A társaságunk számos adatkezelési célból kezel személyes adatokat. A személyes adatok nagyobb részét az Érintettől, azaz Öntől szerzi be.

A társaságunk által kezelt személyes adatok jellemzően az alábbiak: név, születési hely, idő, lakóhely, telefonszám, e-mail cím stb.

2. Személyes adatainak kezelésének jogalapja

2.1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés:

Például:

Amennyiben Ön szeretné velünk a kapcsolatot felvenni, ahhoz szükséges nevének, telefonszámának, esetleg elektronikus címének megadása, hogy kérdéseire tájékoztatást nyújthassunk.

2.2. Szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Például:

A szerződés megkötéséhez elengedhetetlen az egyeztetés, információcsere. Ennek érdekében szükséges legalább telefonszámát, elektronikus elérhetőségét részünkre megadni.

Szerződés teljesítéséhez szükséges lehet a címe.

2.3. Az AUSTROTHERM Kft. jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Például:

Megfelelő adattartalmú számla kiállításához szükséges az Ön neve és címe.

2.4. Az adatkezelés az Ön vagy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges

Például:

Baleset, katasztrófa, humanitárius vészhelyzet, járvány esetén telefonos értesítés.

2.5. Az adatkezelés az AUSTROTHERM Kft. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Például jogos érdek lehet:

-           társaság területére belépett személyek élet és testi épségének védelme

-          balesetmegelőzés

-          vagyonvédelem

3. Adatkezelés célja

Személyes adatai kezelésének célja lehet például:

-          kapcsolatfelvétel, tájékoztatás nyújtás

-          szerződéskötés előkészítése

-          szerződés teljesítése

-          jogszabályi kötelezettség teljesítése

-          érdekvédelem

-          vagyonvédelem

-          élet és testi épség védelme

-          marketing, üzletszerzés

-          panaszkezelés

 

 

V. Társaságunknál megvalósuló személyes adatkezelések tipikus esetei

1. Ügyfélkapcsolat, üzleti kapcsolat létesítése, annak fennállása alatt kezelt adatok

1.1. Természetes személy vásárlók adatai

- Az adatkezelés célja: Társaságunk természetes személyek részére is értékesít termékeket, ebből kifolyólag a társaságnál történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése céljából a társaság kezeli a természetes személy vásárlók meghatározott személyes adatait.

- Az adatkezelés jogalapja: szerződésteljesítés (GDPR 6. cikk (1) b.), valamint az Adatkezelőt, mint eladót terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c., Info tv. 5.§ (1) b.): a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, egyéb kapcsolattartási címek vonatkozásában az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a., Info tv. 5.§ (1)a.)

- A kezelt adatok köre: név, cím, adóazonosító jel, adószám, e-mail cím, telefonszám, vásárlás napja, időpontja, helye, vásárolt termék megnevezése, mennyisége, ára, kiszállítás esetén a szállítási cím

- Az adatkezelés időtartama: A vásárló adatait a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 8 évig őrizzük. Az egyes kapcsolattartási címek esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.

- Adattovábbítás: hatóságok részére jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt.

1.2. Jogi személy ügyfél kapcsolattartójának adatai

- Az adatkezelés célja: A társaság jogi személy ügyfelekkel való kapcsolattartás, szerződés teljesítés céljából kezeli az ügyfél által megnevezett kapcsolattartó személy személyes adatait.

- Az adatkezelés jogalapja: szerződésteljesítés (GDPR 6. cikk (1) b.),

- A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, munkakör

- Az adatkezelés időtartama: A kapcsolattartási jogosultság megszűnéséről való tudomásszerzés időpontjáig, de legkésőbb az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat lezárását követő 5 évig tároljuk.

- Adattovábbítás: nem történik.

1.3. Szavatossági, jótállási ügyek kezelése

- Az adatkezelés célja: Az Érintett által vásárolt termékre vonatkozó szavatossági, jótállási kötelezettség teljesítése.

- Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése (Info tv. 5.§ (1) bekezdés b) pont, GDPR 6.cikk (1) c): Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

- A kezelt adatok köre: Érintett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a vásárlás adatai (termék megnevezése, jellemzői, ára, vásárlás napja, helye, ideje) a vásárolt termékkel kapcsolatos kifogás.

- Az adatkezelés időtartama: A kifogás vonatkozásában meghozott döntés közlésétől számított 5 év.

- Adattovábbítás: hatóságok részére jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt.

1.4. Panaszkezelés (írásban a panaszkönyvben, e-mailben, levélben, telefonon ügyfélszolgálaton, szóban)

- Az adatkezelés célja: Társaságunk számára kiemelkedően fontos, hogy a vásárlók elégedettek legyenek a társaság által értékesített termékkel, értékesítés folyamatával. Ha egy vásárló elégedetlen a társaságunk tevékenységével és panaszt terjeszt elő a társasággal szemben, akkor a társaság a panaszt teljes körűen kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről tájékoztatja az Érintettet, vásárlót.

- Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, GDPR 6. cikk (1) a.) pontja), valamint az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítése (Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pont, GDPR 6.cikk (1) c): a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

- A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, adóazonosító jel, adószám, termék megnevezése és annak adatai, számla adatai (vásárlás ideje, helye, termék ára), termékről készült fotó (ha szükséges), a panasz részletezése

- Az adatkezelés időtartama: A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 8 évig őrizzük. A panasz kivizsgálása vonatkozásában meghozott döntés közlésétől számított 5 évig őrizzük.

- Adattovábbítás: hatóságok részére jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt.

1.5. Kamerás megfigyelőrendszer

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben meghatározottak szerint, a balesetek megelőzése céljából, emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, vagyonvédelem, veszélyes anyagok őrzésecéljából a társaságunk kamerás megfigyelést végez, illetve kamerás megfigyelő rendszert üzemeltet.

A kamerás megfigyelés részleteiről, különösen a kamerafelvételek tárolásának helyéről, idejéről, a tárolással kapcsolatos adatbiztonsági intézkedésekről, megismerésre jogosult személyekről, adattovábbításról, felvételek visszanézésére vonatkozó szabályokról az alábbi szabályzatban tud informálódni : Kamerás megfigyelési Szabályzat 1. sz. melléklete, amely az alábbi linken érhető el: www.austrotherm.hu/felhasznalasi-feltetelek-es-adatvedelem/

- Adatkezelés célja: A Társaság elsősorban a balesetek megelőzése céljából, emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, vagyonvédelem, veszélyes anyagok őrzésecéljából végez kamerás megfigyelést.

- Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, GDPR 6. cikk (1) a.)

A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartásnak minősül, hogy ha Ön a kamerával megfigyelt területre a „kamerával megfigyelt terület” figyelemfelhívó jelzés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más következik.

2. A társaság online tevékenysége során történő adatkezelés

2.1. A társaság honlapjának használata

- Az adatkezelés célja: A Társaság honlapjához és a társaság által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése, a felhasználói élmény fokozása, a böngésző optimalizálásával. A honlapon ún. sütik (cookie) kerültek alkalmazásra, így lehetőségük nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, megjegyezni a területi beállításokat, a nyelvet, valamint a látogató korábbi tevékenységét a honlapon. A felhasználó a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor visszautasíthatja.

-  Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, GDPR 6. cikk (1) a.) pontja),

- A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP címe, előzőleg meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok

- Az adatkezelés időtartama: A látogató engedélyének időtartama (amíg nem törli, vagy nem vonja vissza a sütik engedélyezését).

- Adattovábbítás: nincs

2.2. A Társaság területén WIFI szolgáltatás

- Az adatkezelés célja: A Társaság biztosítja az alkalmazottaknak a társaság területén a WI-FI szolgáltatást, amely jelszóval védett, azt csak a jelszóval rendelkező személyek használhatják. A WI-FI hálózathoz csatlakozással a felhasználók elfogadják, hogy a router tárolja MAC azonosítójukat, az eszköz nevét, valamint a kiosztott IP címet.

- Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, GDPR 6. cikk (1) a.) pontja),

- A kezelt adatok köre: MAC azonosító, Eszköz nyilvános neve, IP cím

- Az adatkezelés időtartama: a csatlakozás időtartama.

- Adattovábbítás: nincs

2.3. A társaság direktmarketing tevékenysége folytán történő adatkezelés

- Az adatkezelés célja: A Társaság a direkt marketing tevékenységet folytat oly módon, hogy a társaság honlapján lehetőség van arra, hogy az Érintett személyek feliratkozzanak a társaság hírlevelére, amelyben a társaság az aktuális  termékekről, akciókról, promóciókról tájékoztatja a feliratkozókat, azaz reklámokat küldd el részükre.

- Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, GDPR 6. cikk (1) a.) pontja),

- A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

- Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelekről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a következő elérhetőségünkön: marketingsymbolaustrothermpunkthu vagy a jelen szabályzat III. pontjában meghatározott elérhetőségek bármelyikén:

- Adattovábbítás: esetleges adattovábbításról külön tájékoztatásra kerül sor a hozzájárulás megadása előtt

2.4. Promóciós tevékenység

- Az adatkezelés célja: A Társaság a vállalkozás tevékenységének, a Társaság által szervezett rendezvények bemutatása céljából bemutatónapokat szervezhet, reklámtevékenységet folytathat melynek célja a Társaság magas szintű ismertségének biztosítása. Ennek érdekében a Társaság a tevékenységét ismertető-, bemutatóanyagokat biztosít, támogatott rendezvényeket szervez mely során az érdeklődők egyéni hozzájárulásuk alapján személyes adataik megadásával személyesen vagy elektronikus úton tájékoztatást kaphatnak a cég tevékenységéről, dolgozóinak a munkavégzés ideje, vagy tanulmányi időszak alatt nyújtott támogatásokról, munkaidőn túl szervezett kedvezményes sportolási és szabadidős tevékenységekről.

- Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, GDPR 6. cikk (1) a.) pontja),

- A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám

- Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.

- Adattovábbítás: esetleges adattovábbításról külön tájékoztatásra kerül sor a hozzájárulás megadása előtt

3. Kapcsolatfelvétel

3.1. Kapcsolatfelvétel a társaság honlapján

- Az adatkezelés célja: A Társaság honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei közvetlen kapcsolatot teremthessenek a Társaság kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóival. Az ügyfélkapcsolati pont használatához a honlapon feltüntetett hozzájárulási nyilatkozat elfogadása szükséges jelölőnégyzet segítségével.

 - A kezelt adatok köre: név, email cím

- Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, GDPR 6. cikk (1) a.) pontja),

- Az adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

- Adattovábbítás: nem történik

3.2. Postai úton, elektronikus úton és személyesen eljuttatott önéletrajzok, motivációs levelekben található személyes adatok kezelése

- Adatkezelés célja: Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázók e-mail útján, postai úton és személyesen önéletrajzokat, motivációs leveleket küldjenek a Társaság részére munkaerő felvétel, munkavállaló létszám optimalizálása céljából.

- Adatkezelés jogalapja: pályázó (Érintett) hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a., Info tv. 5.§ (1))

- Kezelt adatok köre: önéletrajzban megjelölt személyes adatok, személyes meghallgatás során készített jegyzetekben szereplő személyes adatok, alkalmassági vizsgálatról készült dokumentáció

- Adatkezelés időtartama: a pályázó hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított egyévig, amennyiben a pályázat sikeres volt úgy az önéletrajz, motivációs levél elhelyezésre kerül a munkavállaló személyi anyagában.

4. Tájékoztatás céltól eltérő adatkezelésről

Amennyiben társaságunk az adatkezelés fent meghatározott céljától eltérő cél érdekében is fel kívánja használni az Érintett (Ön) kezelt személyes adatait, úgy tájékoztatjuk Önt az eltérő célról és minden egyéb információról az eltérő célú adatkezelés megkezdése előtt. A tájékoztatásra szóban (telefonon), személyes találkozás alkalmával, írásbeli tájékoztatás átadásával, e-mail cím rendelkezésre állása esetén, e-mail útján írásbeli tájékoztató megküldésével kerül sor.

 


V. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatok kezelését a Társaság papír alapon illetve elektronikusan végzi.

A papíralapú adattárolás a társaság irattárában, zárható iratszekrényekbe történik, amelyhez csak a belső szabályzatban meghatározott munkakörű munkavállalók férhetnek hozzá.

Az elektronikusan történő adatkezelés az Informatikai biztonsági szabályzatban meghatározott szigorú előírások alapján történik, az adatokhoz a belső szabályzatban meghatározott munkakörű munkavállalókon kívül a mindenkori IT munkatárs fér hozzá.

Amennyiben részletszabályokról szeretné érdeklődni, külön kérésére az Informatikai biztonsági szabályzat kivonatát a rendelkezésére bocsátjuk.


VI. Adattovábbítás külföldre

Tisztelettel tájékoztatjuk Önt, hogy a társaságunknál az alábbiak szerint történik adattovábbítás külföldre:

1. Adattovábbítás EGT-n belül

Az Európai Gazdasági Társaság tagállamainak listáját itt találja: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/egt-tagallamok

Az EGT tagállamba irányuló adattovábbításra úgy kell tekinteni, mintha Magyarországon került volna rá sor.

Tájékoztatjuk Önt, hogy harmadik személlyel csak jogszabályban meghatározott esetben vagy az Ön hozzájárulásával kerül közlésre személyes adat.

2. Adattovábbítás EGT-n kívülre (harmadik országba)

Amennyiben személyes adatait harmadik országba továbbítjuk, úgy fokozottan gondoskodunk arról, hogy mind a társaságunk, mint Adatkezelő, mind pedig az Adatfeldolgozó biztosítsa a nemzetközi és nemzeti jogszabályban előírt, a személyes adatok védelmére hivatkozott rendelkezések, feltételek betartását.

Tisztelettel tájékoztatjuk Önt, hogy harmadik országba történő adattovábbításra csak az alábbi esetekben kerülhet sor:

-          Ön kifejezett hozzájárulása után,

-           hozzájárulás hiányában csak abban az esetben történhet adattovábbítás, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

¨      Adatkezelő rendelkezik jogalappal az adatkezeléshez és

¨      az a harmadik ország, ahová továbbítják a személyes adatot, megfelelő szintű védelemmel rendelkezik


VII. Érintett jogai

Személyes adatai kezelése vonatkozásában Önt az alábbi jogok illetik meg:

1. Hozzáférési jog

Kérésére az AUSTROTHERM Kft. tájékoztatást nyújt Önnek arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, akkor hozzáférést biztosítunk az alábbiakhoz:

- adatkezelés célja;

- személyes adatok kategóriái;

- azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Ön személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk;

- az Ön személyes adatainak tárolásának tervezett időtartamát, amennyiben ez nem lehetséges, úgy az időtartam meghatározásának szempontjait;

 - tájékoztatás arról, hogy miként kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, illetve személyes adatainak kezelése elleni tiltakozási jogáról;

- panasz benyújtásának joga;

- amennyiben az adatokat nem Öntől kaptuk, úgy a forrásra vonatkozó minden információ.

 

Az általunk kezelt személyes adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk.

2. Helyesbítéshez való jog

Kérésére az AUSTROTHERM Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a hiányos adatokat.

3. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

Kérésére az AUSTROTHERM Kft.. indokolatlan késedelem nélkül törli az Önre vonatkozó személyes adatokat

A Társaság az alább felsorolt esetekben törli az Önre vonatkozó személyes adatokat:

 - abból a célból, amelyből gyűjtöttük, kezeltük az Ön adatait, a személyes adataira már nincs szükségünk;

- Ön visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- Ön tiltakozik az adatkezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatai vonatkozásában tiltakozik az adatkezelés ellen;

- az Ön személyes adatait jogellenesen kezeltük;

- az Ön személyes adatait az AUSTROTHERM Kft-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

4. Korlátozáshoz való jog

Kérésre az AUSTROTHERM Kft. korlátozza a személyes adatainak kezelését, amennyiben az alábbiakban felsoroltak valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az AUSTROTHERM Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

- az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri személyes adatai felhasználásának korlátozását;

- az AUSTROTHERM Kft-nek már nincs szüksége az Ön személyes adataira, ennek ellenére Ön igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- az AUSTROTHERM Kft. által közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatai vonatkozásában Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra esik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az AUSTROTHERM Kft. jogos indokai elsőbbséget éveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

 

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról az AUSTROTHERM Kft. előzetesen tájékoztatja Önt.

 

Az adatkezelés korlátozása alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével az AUSTROTHERM Kft. csak az Ön hozzájárulásával, vagy az AUSTROTHERM Kft. jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak AUSTROTHERM Kft. általi kezelése ellen, amennyiben annak jogalapja az Ön hozzájárulása, az AUSTROTHERM Kft. vagy harmadik fél jogos érdekinek érvényesítse. Ez esetben az AUSTROTHERM Kft. csak akkor kezelheti tovább az Ön személyes adatait, amennyiben bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjeszténséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az AUSTROTHERM Kft. az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeli, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az e célból történő kezelés ellen. Tiltakozása esetén az AUSTROTHERM Kft. a továbbiakban a személyes adatokat e célból nem kezeli.

6. Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult kérni az Ön által részünkre megadott adatok Ön részére vagy másik Adatkezelő részére történő továbbítását tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

7. Visszavonáshoz való jog

Személyes adatainak AUSTROTHERM Kft. általi kezeléséhez való hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulásán alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8. Adatkezelő eljárása

Az AUSTROTHERM Kft. az Ön személyazonosságának ellenőrzését követően, a kérelem kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül a kérelemnek megfelelő formátumban – kivéve, ha Ön másképp kéri - köteles teljesíteni a tájékoztatást.

A határidő két hónappal meghosszabbítható azzal, hogy az Adatkezelő köteles a késedelem okának megjelölésével a kézhezvételt követő egy hónapon belül tájékoztatni Önt a határidő hosszabbításról.

Amennyiben az Adatkezelő elmulasztja az intézkedést az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor Ön a jelen tájékoztató VIII. fejezetében meghatározott jogorvoslati jogaival élhet.

A tájékoztatás iránti kérelem teljesítése főszabály szerint díjmentes.

A fent részletesen megjelölt jogai gyakorlására irányuló kérelmek teljesítését az Adatkezelő megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy Önt nem állt módjában azonosítania.

Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő jogosult a kérelem teljesítését megtagadni, vagy a tájékoztatás elkészítésével felmerülő adminisztratív költségekre ésszerű díjat állapíthat meg. Az esetleges adminisztratív költségek felszámításáról a kérelem teljesítését megelőzően tájékoztatni kell Önt, így Ön ennek ismeretében jogosult a kérelmét fenntartani, módosítani vagy visszavonni.


VIII. Jogorvoslati jog

1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jog

Amennyiben úgy gondolja, hogy az AUSTROTHERM Kft. Az Ön személyes adatainak kezeléseit, az Ön jogait megsértette, úgy egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalatsymbolnaihpunkthu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A felügyeleti hatóság döntésével szemben Önt megilleti a jogorvoslati jog.

2. Bírósági jogorvoslathoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy amennyiben személyes adatait nem a jogszabályoknak megfelelően kezeljük, bírósághoz forduljon a jogsérelmének orvoslása iránt.

A pert Ön - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A törvényszékek listája (név, elérhetőség), valamint illetékességkereső szolgáltatás elérhető a www. birosag.hu weboldalán.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet az Adatkezelőnek elküldeni a panaszt a jelen tájékoztató III. fejezetében meghatározott elérhetőségek egyikére.


IX. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az AUSTROTHERM Hőszigetelőanyag Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a www.austrotherm.hu/felhasznalasi-feltetelek-es-adatvedelem/ weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat.

Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.


X. Harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az Érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására.

Előfordulhat, hogy az AUSTROTHERM Kft. Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani és az AUSTROTHERM Kft-t ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül az AUSTROTHERM Kft. mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e.

Például, ha Ön harmadik személy - például fogyasztó - nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az Érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amelyet jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból).

Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot.

Jelen tájékoztató III. pontjában meghatározott elérhetőségek egyikén kapcsolatba léphet velünk.


XI. Alkalmazandó jogszabályok

 

-          AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban GDPR)

-          az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

-          a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

-          Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

-          számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

-          az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban Art.)

-          - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

-          fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény